Acte de reglementare - prezentare - formulare

acte necesare pentru obtinere avize,acorduri,autorizatii

 

AUTORIZATIA DE MEDIU - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare a unei activitati existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune.
Categoriile de activitati cu impact semnificativ asupra mediului pentru care este necesara obtinerea autorizatiei de mediu sunt prevazute in anexa nr.1 din Ordinul MMGA 1798/2007.

Autorizatie integrata de mediu – actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integratal poluării; autorizatia poate fi eliberata pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale acesteia, situate pe acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator.
Categoriile de activitati industriale pentru care este necesara obtinerea autorizatiei integrate de mediu sunt prevazute in anexa nr.1 la OUG nr. 152/2005, privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr. 84/2006.

PROCEDURA
- Ordinul MMGA nr.1798/2007 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului (nu se aplica pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu)
- Ordinul MAPAM 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu modificat si complectat prin Ordinul MMGA nr.1158/2005.
- Ordinul MAPAM 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu

CÂND SE SOLICITA AUTORIZATIA DE MEDIU ?
Solicitarea si obtinerea autorizatiei de mediu sunt obligatorii atit pentru desfasurarea activitatilor existente, cat si pentru inceperea activitatilor noi.

Solicitarea unei autorizatii de mediu se face cu minimum 45 de zile inainte de expirarea unei autorizatii de mediu existente.

UNDE SE SOLICITA AUTORIZATIA DE MEDIU ?
Autorizatia de mediu se solicita la sediul APM Arad in a carei raza se afla amplasamentul.

LEGISLATIE CURENTA
-OUG nr.195/2005 privind Protecţia Mediului aprobata prin Legea 265/2006.
-Ordinul MMGA nr.1798/2007 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului
-Legea nr. 359/08.09.2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice.
-Ordonanta de urgenta nr. 75/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.359/08.09.2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
-Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005, privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr. 84/2006.
-Ordinul MAPAM 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu modificat si complectat prin Ordinul MMGA nr.1158/2005.
-Ordinul MAPAM 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA EMITERII AUTORIZATIEI DE MEDIU

-Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de mediu
-Fisa de prezentare si declaratie (Anexa nr.2 conform modelului – Ord. MMGA nr. 1798/2007)
-Dovada ca a facut publica solicitarea prin cel putin una din metodele de informare specificate in anexa 3 la Ord. MMGA nr. 1798/2007
-planul de încadrare în zonă şi planul de situaţie
-proces –verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit conform legislaţiei în vigoare sau după caz notă privind stadiul de realizare a programului de conformare existent .

Functie de specificul activitatii, A.P.M. poate solicita, dupa verificarea amplasamentului si analiza documentelor depuse, informatii, acte sau documente suplimentare.

MODALITATI DE REVIZUIRE, TRANSFER AUTORIZATIE

Revizuirea autorizatiei de mediu se realizeaza ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul activităţii va informa in scris A.P.M. despre acest lucru, iar A.P.M. va emite o autorizatie de mediu revizuita, incluzand acele date care s-au modificat, sau va decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizatii de mediu.

In situatia schimbarii titularului, denumirii sau formei juridice a societatii, cand activitatile se desfasoara in aceleasi conditii pentru care a fost emisa autorizatia de mediu, aceasta se transfera pentru noul titular sau pentru noua denumire a societatii. In acesta situatie nu se percep taxe sau tarife.

TAXE SI TARIFE
- tarifele încasate pentru emiterea autorizaţiilor de mediu către operatorii economici sunt prevăzute în OM.M.D.nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifacre şi cuantumul tarifelor aferente acestora,

  
Ordin 1108/ 2007 modificat 2014

  
VALABILITATE - Potrivit OUG nr.195/2005 privind Protecţia Mediului cu completările şi modificările ulterioare - Autorizatia de mediu este valabila 5 ani si autorizatia integrata de mediu este valabila 10 ani conf. art.16, alin (2)


ACORD DE MEDIU - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect.


PROCEDURA
Procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara in conformitate cu prevederile ORDINULUI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private publicat în M.O. nr. 274/27.04.2010

CÂND SE SOLICITA ACORDUL DE MEDIU ?
Acordul de mediu se solicita pentru proiecte publice ori private sau pentru modificareaori extindereaactivităţilor existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

UNDE SE SOLICITA ACORDUL DE MEDIU ?
Toate solicitarile de acorduri de mediu, cuprinzând
-notificarea cu respectarea conţinutului cadru prevăzut în anexa nr. 1 la Metodologie
-certificatul de urbanism cu planurile anexă la acesta
se depun la autoritatea publica pentru protectia mediului pe raza careia se afla amplasamentul ales al proiectului.

LEGISLATIE CURENTA

OUG 195/2005 privind Protecţia Mediului aprobata prin Legea 265/2006.
HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
Ordinul M.A.P.M. nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului.
 

TAXE SI TARIFE
Tarifele se achita in avans, pe etape de procedură, prin virament sau la sediul autorităţii pentru protecţia mediului care are responsabilităţi în aplicarea procedurii conform competenţelor stabilite prin metodologie.
Tarifele pentru derularea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului sunt stabilite prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente

VALABILITATE - Acordul de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului

AVIZ DE MEDIU PENTRU PLANURI SI PROGRAME - actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii

PROCEDURA
- HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programme (intrata in vigoare in 05.12.2004)

Avize pentru planuri si programe :
-acte necesare aviz mediu planuri si programme ;
-notificare in scris catre autoritatea de mediu ;
- dovada informarii publicului asupra initierii procesului de elaborare a planului sau programului si realizarii primei versiuni a acestuia ( anunturi repetate in mass-media si afisare pe pagina proprie pe internet)
 

VALABILITATE - Valabilitatea avizului de mediu este pe toata perioada punerii in aplicare a planului sau programului.
 


www.anpm.ro
Adaugat: 2010-08-18 10:38:09
TiparesteTipareste