Dezvoltare durabila > Indicatori de dezvoltare durabilă cu referire la mediu

tipareste trimite pe mail

 Stadiu de implementare şi monitorizare PLAM Arad 2009

Detalii

Autor: ANPM Bucuresti,
Adăugat: 2010-08-12 14:59:49
Ultima actualizare: 2010-08-12 14:59:49

Taguri


Documente ataşate


STADIUL DE IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE A
PLAM ARAD 2009 - SEM. II

1. Stadiul actual al procesului de planificare de mediu:
In prezent PLAM Arad se afla în etapa de implementare/monitorizare.

2. Aprobarile obtinute de la ultima situatie transmisa, privind elaborarea/actualizarea PLAM:
Ordinul Prefectului nr. 458/02.09.2009 privind intrarea în implementare, control si monitorizare a PLAM Arad.

3. Stadiul de realizare a obiectivelor/actiunilor incluse în PLAM pe categorii de probleme de mediu conform tabelelor anexate:
Conform anexei nr. 1 la prezenta.

4. Demersuri întreprinse pentru îmbunatatirea colaborarii cu autoritatile locale si cu alte institutii implicate în procesul de planificare de mediu:
Organizarea de întâlniri periodice cu persoanele responsabile din cadrul autoritatilor/instutiilor responsabile precum si a agentilor economici responsabili.

5. Oportunitatile si problemele întâmpinate în desfasurarea activitatii de planificare de mediu:
Lipsa feed-backului din partea unor institutii/autoritatii responsabile cu implementarea actiunilor

6. Modalitatea în care obiectivele/actiunile incluse în PLAM au îmbunatatit calitatea mediului:
Situatia la data de 31.07.2008, înainte de intrarea în revizuire s-a prezentat dupa cum urmeaza:
Dintr-un nr. total de 191 de actiuni: 114 actiuni au fost realizate în avans; 16 actiuni realizate, 54 actiuni în curs de realizare si 7 actiuni nerealizate.

7. Activitati realizate în perioada august - decembrie 2009 pentru diseminatre informatiei privind realizarea PLAM:
comunicate de presa
dezbatere publica prin implicarea autoritatilor/instutiilor responsabile precum si a agentilor economici responsabili

8. Raportul de monitorizare si evaluare a rezultatelor implementarii PLAM:
Conform anexei nr. 2 la prezenta.

9. Stadiul implementarii Agendei Locale 21 în localitatile în care a demarat acest proiect si modalitatea de implicare:
La nivelul Municipiului Arad, Agenda Locala 21 a fost finalizata în 2004, exista si un document tiparit, însa nu a intrat în implementare din motive administrative.Anexa nr. 1

Stadiul de realizare al actiunilor de mediu incluse în PLAM

Termen de realizare
Situatia periodica
a PLAM
Numar actiuni realizate
Numar actiuni realizate în avans
Numar actiuni în curs de realizare
Numar actiuni nerealizate
Numar actiuni amânate
Numar actiuni anulate
Total
actiuni


Aprobat prin HCJ

Da
Permanente

119
0
64
0
0
0
183

= 2009

3
0
11
0
0
0
14

> 2009

0
3
32
0
0
0
35

Total

122
3
107

0
0
232Anexa nr. 2

Raport de monitorizare si evaluare a rezultatelor implementarii PLAM Arad 2009 - Sem. II


Monitorizarea PLAM Arad s-a realizat în perioada: septembrie 2009 - decembrie 2009. Au fost utilizate modelele pentru matricile de implementare si, respectiv, de monitorizare si evaluare a rezultatelor implementarii proiectelor.
În vederea evaluarii implementarii actiunilor/proiectelor cuprinse în PLAM s-au înaintat adrese tuturor celor implicati în procesul de implementare/monitorizare. Au raspuns solicitarilor noastre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arad, Consiliul Judetean Arad, Autoritatea de Sanatate Publica Arad, Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Arad, Primaria Ineu, Primaria Sântana, Parcul Natural Lunca Muresului Arad, AN - Apele Române SGA Arad.
Institutia coordonatoare a procesului de monitorizare si de evaluare a rezultatelor implementarii a fost Agentia pentru Protectia Mediului Arad.

Problema “Degradarea calitatii apelor de suprafata” Cod PM - 01
Referitor la epurarea apelor uzate provenite din mediul urban, s-au finalizat sau se deruleaza o serie de investitii care vor rezolva în mare parte aceasta problema:
Municipiul Arad: retea existenta 440 km, retea necesara 498,5 km; debit statie de epurare (capacitate) 1260 l/s, debit mediu real ˜300 l/s
- în executie retele de canalizare menajera în cartierele Bujac (36%), Gai (28%), Sânnicolau Mic(45%)
- marirea retelei de canalizare cu 21 km (100%) finalizat în municipiul Arad
- este în promovare reabilitarea centrului istoric vechi al Municipiului Arad (7%)
La Lipova: reteaua de canalizare existenta 15 km (14,2 km în Lipova si 0,8 km în Radna) necesara 31,24 km. Este în executie reabilitarea si extinderea retelei de canalizare menajera în zona periurbana Radna (96%)
La Curtici: reteaua de canalizare existenta 3,55 km, necesara 47,74 km. Este în promovare extinderea canalizarii (în curs de elaborare SF)
La Nadlac: retea de canalizare existenta 6 km, necesara 39 km (SF, documentatie pt. obtinere finantare)
La Pecica: retea de canalizare existenta 30 km, necesara 45 km
La Savârsin: s-a realizat 9,9 km retea de canalizare
- statia de epurare a Municipiului Arad este reabilitata în procent de 66,44%. A fost transferat fluxul de apa uzata pe linia noua. Statie de epurare (capacitate) 1260 l/s, debit mediu real ˜300 l/s
- s-au finalizat lucrarile de modernizare a statiei de epurare de la Lipova cu treapta de epurare biologica si treapta de tratare a namolului. Statia de epurare este dimensionata pentru un debit de 25 l/s
- la Pecica este în modernizare statia de epurare (treapta tertiara) pâna în 2013 - s-a realizat 65% pâna în prezent
- La Nadlac în promovare retehnologizare statie de epurare (SF si documentatie pt. obtinere finantare)
- La Curtici se doreste construirea unei noi statii de epurare (în curs de elaborare SF)
SGA Arad monitorizeaza calitatea efluentului evacuat cu urmatoarea frecventa:
- St. Arad (Q=285 l/s): de doua ori pe luna
- St. de ep. mecanica Platforma NV (Q=3,5 l/s), st. de ep. Lipova (Q=3,9 l/s), st. de ep. Nadlac (Q=1,4 l/s), st. de ep. Curtici (Q=3,5 l/s): o data la luna.
- St. de ep. Pecica (Q=2,56 l/s): o data la 2 luni
Datorita ineficientei statiilor de epurare se constata frecvent depasiri ale indicatorilor chimici evacuati (NH4, CBO5, CCOCr, s.a.). Calitatea apei râului Mures pentru sectiunea Arad corespunde clasei a II-a. Sunt în curs de reabilitare statiile de epurare de la Arad, Lipova, Pecica si Curtici (în promovare). Statia de epurare de pe platforma NV este o solutie provizorie pâna la finalizarea canalizarii din cartierul Gai, situatie în care apele uzate vor fi conduse la Statia de epurare Arad.
Zonele vulnerabile la nitrati în judetul Arad sunt Vladimirescu si Pecica.
În conformitate cu Directiva Nitrati se impune o familie de masuri în aceste localitati:
- Constructia platformelor individuale si a platformelor comunale de depozitare a gunoiului de grajd
- Cumpararea utilajelor de încarcare, transport si aplicare a dejectiilor si a gunoiului de grajd
- Crearea benzilor tampon înierbate cu latime de 5m
- Instruire specialist (implementarea Directivei Nitrati)
- În prezent apele uzate din zona industriala sunt dirijate în statia de epurare mecanica, dimensionata pt. Q = 20 l/s, prevazuta cu o sita automata; dupa trecerea prin instalatia de sitare, apa uzata este evacuata prin pompare în canalul Mures Mort, aflat în clasa a V-a de calitate. Aceasta este o solutie provizorie pâna la finalizarea canalizarii menajere în cartierul Gai - realizata în procent de 28 % pâna în prezent.

Problema ,,Cantitatea si calitatea apei potabile” Cod PM – 02
Monitorizarea parametrilor de calitate a apei potabile se realizeaza permanent de catre Autoritatea de Sanatate Publica Arad. S-au finalizat sau se deruleaza o serie de investitii care vor rezolva în mare parte aceasta problema:
În Municipiul Arad exista în prezent o retea de aductiune/distributie apa potabila de 567,6 km. Cerinta de apa este satisfacuta, fiind necesare doar extinderi de retele de distributie.
Sunt în executie: reabilitari bransamente mun. Arad, inclusiv refacere carosabil (90%) si reabilitare constructii Uzina 1,2 si 3 (97%)
În promovare:
- reabilitare statie de tratare Iratos (98%)
- reabilitare bransamente si refacere carosabil localitati din judet (42%)
- reabilitare drum acces front captare Nord (proiectare) (100%)
- igienizare statii de tratare, de pompare si refacere zona protectie sanitara în localitati din judet (48%)
- grupuri de pompare pentru localitati alimentate direct din Frontul de captare (25%)
La Pecica reteaua existenta 20 km, necesara 49,5 km; capacitatea statiei de tratare este de 5 l/s.. În executie: retea de distributie 10,364 km realizata integral; retea de aductiune 0,865 km realizata integral; rezervor 1x500 mc. Stadiul realizarii fizice a lucrarilor (97%).
La Curtici retea necesara 44,19 km (retea microzonal CAA). În executie retea aductiune - 10,143 km realizata integral; retea distributie - 6,278 km realizata integral; rezervoare 2x500mc; statie pompare; statie tratare. Stadiul realizarii fizice a lucrarilor (95%).
La Nadlac retea existenta 26 km, necesara 34,59 km. În executie: 9,59 km retea distributie realizata integral; reabilitare front captare - 4 foraje echipate integral; 1,402 km retea aductiune realizata integral; statie pompare; statie clorare. Stadiul realizarii fizice a lucrarilor (100%).
La Lipova retea de distributie existenta 32 km, necesar înca 19 km. În executie 10,232 km retea distributie realizata în proportie de 80%; 0,982 km retea aductiune realizata integral; 2 rezervoarex500 mc. Stadiul realizarii fizice a lucrarilor (97%).
La Zabrani este în promovare reabilitarea si dezvoltarea sistemului de alimentare cu apa a localitatilor Zabrani, Chesint si Neudorf.
-Laboratorul SGA Arad preleveaza probe trimestrial la forajele de apa potabila din Frontul Nord (91 foraje cu Q=2500 l/s), Frontul Mândruloc (91 foraje cu Q=300 l/s), la Ghioroc (5 foraje cu Q=24,6 l/s), la Pecica 5 foraje cu Q=25 l/s), la Lipova (11 foraje cu Q=34,8 l/s) si Nadlac (8 foraje cu Q=50 l/s).
S.C. EXPERT-PROIECT GEO-HIDRO S.R.L. a realizat studii hidrogeologice la cererea S.C. Compania de Apa Arad S.A., pentru urmatoarele puncte:
1) Frontul de captare Nord (Arad - Simand)
2) Frontul de captare Mândruloc
3) Uzina de apa Vinga
4) Uzina de apa Iratosu

Problema ,,Asigurarea starii de sanatate” Cod PM – 03
Influentele mediului asupra sanatatii se regasesc în continutul Raportului de mediu al judetului Arad în 2008.

Problema ,,Gestiunea deseurilor” Cod PM – 04
În judetul Arad au fost închise si ecologizate 113 de spatii de depozitare, inclusiv depozitele oraselor Pecica si Sântana.
Pâna în 2013 în judetul Arad se vor închide depozite orasenesti neconforme de la Curtici si Nadlac (2012).
La sfârsitul perioadei de planificare vor fi înca în functiune depozitul conform Arad, si depozitele urbane Lipova (2017), Ineu (2016), Chisineu-Cris (2016), Pâncota (2016) si Sebis (2014).
Conform datelor din Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor, exista o evolutie a gradului de acoperire în mediul urban - de la 67,7% în anul 2002 la 94,4% în anul 2006. În ceea ce priveste mediu rural, abia începând cu anul 2005 au început sa existe servicii de salubrizare însa, gradul de acoperire este la nivelul judetului înca extrem de scazut (circa 4%).
Conform SF-ului proiectului Sistem Integrat de Gestionarea Deseurilor - Judetul Arad statiile de transfer au termen de realizare 2011. Ele vor fi amplasate la Chisineu Cris (capacitate 8000 t/an), Sebis (capacitate 8300 t/an), Bârzava (capacitate 6500 t/an), Mocrea(capacitate 6000 t/an).
La nivelul municipiului Arad exista proiecte de colectare selectiva a deseurilor si s-au desfasurat numeroase actiuni de constientizare a populatiei. S-au întreprins actiuni de constientizare cu ocazia difuzarii PJGD si a instruirii personalului din CL-uri cu privire la aplicarea sa
În cadrul Phare-CES, exista o serie de proiecte cum ar fi: Colectarea selectiva a deseurilor în partea de Nord-Vest a judetului Arad, Gestionarea deseurilor pentru zona turistica Lipova, ECO-Ineu. SC ASA SERVICII ECOLOGICE SRL a realizat proiecte pilot în localitatea Curtici si comunele Frumuseni, Fântânele, Varadia de Mures, Sofronea în vederea colectarii selective a deseurilor din plastic, hârtie si carton.
S-a organizat ,,Campania colectarii selective”, de catre SC Polaris M Holding SRL, SC Ecorom Ambalaje, Primaria Mun. Arad.
Se realizeaza colectarea selectiva prin aport voluntar în mun. Arad, cartier Alfa, orasele Curtici, Chisineu Cris, Curtici, comunele Sofronea, Fântânele, Frumuseni, Varadia de Mures, Simand, Sintea Mare.
În judetul Arad sunt autorizati în vederea colectarii DEEE-urilor de la populatie 5 operatori economici.

Problema ,,Poluarea atmosferica” Cod PM – 05
Conform determinarilor privind calitatea aerului realizate de laboratorul de analize al APM Arad, principala sursa de poluare din judet este constituita de trafiul rutier. Reînnoirea parcului auto se realizeaza prin programul Rabla, la nivelul municipiului Arad exista Hotarâri de Consiliu Local prin care este restrictionata circulatia autovehicolelor care depasesc un anumit tonaj. În curs de realizare autostrada Nadlac-Arad-Lugoj-Sibiu. La nivelul judetului Arad au obtinut acorduri de mediu pt. realizarea de sosele de centura orasele Ineu si Chisineu-Cris.

Problema ,,Capacitatea adminsitrativa a institutiilor cu atributii în domeniu protectiei mediului” Cod PM – 06
Se urmareste finalizarea sediului APM Arad, însa din lipsa de resurse financiare acesta nu va fi gata pâna la finele lui 2009.

Problema ,,Turism si agrement” Cod PM – 07
La nivelul judetului Arad exista aprobata Strategia judeteana de turism, prin care au fost identificate zonele turistice si de agrement de pe raza judetului Arad.

Problema ,,Biodiversitate” Cod PM – 08
A fost data în custodie aria protejata Balta Soimos. Directia Silvica Arad a elaborat 5 planuri de management în curs de aprobare. S-a continuat identificarea speciilor cheie si monitorizarea suprafetei si calitatii habitatelor conform prevederilor legale în vigoare.


Problema ,,Degradarea solului si apelor subterane” Cod PM – 09
La aceasta problema generala au fost identificate mai multe probleme specifice, pentru care s-au propus o serie de actiuni vizând atingerea unor tinte, a obiectivelor specifice pentru fiecare problema în parte. O parte din acestea sunt comune cu cele identificate la alte probleme generale.
Solul si apele subterane sunt afectate datorita utilizarii în agricultura a îngrasamintelor si pesticidelor. Pentru a preveni administrarea în mod necorespunzator a îngrasamintelor si pesticidelor, ca si alte practici agricole daunatoare, DADR Arad a organizat instruiri pentru fermieri în vederea aplicarii Codului de bune practici agricole.

Problema ,,Educatia Ecologica” Cod PM – 10
APM Arad a intensificat activitatile de educatie ecologica, mai ales ca urmare a înscrierii unui numar mai mare de institutii de învatamânt în programul national „Eco-Scoala” si a interesului tot mai crescut, în general, a institutiiilor de învatamânt asupra problemelor de protectie a mediului. Au fost încheate conventii de colaborare cu institutiile de învatamânt, si cu ONG-uri.
S-au derulat actiuni în vederea marcarii evenimentelor mentionate în calendarul ecologic.

Problema ,,Urbanizarea mediului, transportul rutier si feroviar” Cod PM – 11
Referitor la problema spatiilor verzi în continutul actelor de reglementare APM Arad impune realizarea si întretinerea spatiilor verzi existente. De asemenea exista în prezent un studiu de fezabilitate privind realizarea de piste pentr biciclete.

Problema ,,Pericole generate de catastrofe/fenomene naturale si antropice” Cod PM – 12
În cadrul acestei probleme s-a avut în vedere realizarea actiunilor privind prevenirea în caz de inundatii, viituri, motiv pentru care un rol hotarâtor în combaterea acestor fenomene îl au reîmpaduririle, realizarea lucrarilor de aparare a mediului natural împotriva inundatiilor, executarea de lucrari de combatere a eroziunii solului, împadurirea terenurilor degradate.

Posibile probleme de interes judetean
Problema ,,Incendierea voluntara a pajistilor, miristilor sau a gunoaielor” Cod PM – 13
Aplicarea de sanctiuni celor care nu respecta prevederile legale în domeniu se realizeaza de catre GNM-Comisariatul Judetean Arad.

Problema ,,Revizuirea practicilor de mediu” Cod PM – 14
În cadrul acestei probleme s-a identificat necesitatea implementarii de catre agentii economici a sistemului de management de mediu (ISO 14001).

Problema ,,Poluarea transfrontaliera” Cod PM – 15
În cadrul acestei probleme s-a identificat necesitatea realizarii unei retele transfrontaliere de supraveghere a calitatii aerului.

Problema ,,Activitati agricole si dezvoltare rurala” Cod PM – 16
În cadrul acestei probleme s-a identificat necesitatea revigorarii sectorului agricol, în concordanta cu masurile de protectie a mediului, promovarea agriculturii ecologice, respectiv a produselor bio, încurajarea producatorilor agricoli în accesarea de fonduri europene FEADR.

Problema ,,Aspecte legislative” Cod PM – 17
În cadrul acestei probleme s-a identificat necesitatea prioritizarii investitiilor în domeniul mediului înconjurator în vederea îndeplinirii angajamentelor cu UE - Capitolul 22 Protectia Mediului.

Problema ,,Energie” Cod PM – 18
În cadrul acestei probleme s-a identificat necesitatea realizarii sistemelor de valorificare a resurselor de energie regenerabila.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.